องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th
 
 
 


ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล


ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

ด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีประกาศ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้ง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และข้อ 7 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 โดยความเห็นชอบของผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา จึงประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้

1. วันเลือกตั้ง วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

2. ระยะเวลาสมัครรับเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น.

3. สถานที่รับสมัคร ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา

4. จำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลที่จะมีการเลือกตั้ง ทั้งสิ้น 9 คน

5. การเลือกตั้งให้ถือเขตของหมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้ง เว้นแต่หมู่บ้านใดมีราษฎรตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรไม่ถึงยี่สิบห้าคน ให้รวมหมู่บ้านนั้นกับหมู่บ้านที่มีพื้นที่ติดต่อกันและเมื่อรวมกันแล้วมีราษฎรถึงยี่สิบห้าคนตามที่นายอำเภอได้ประกาศไว้แล้ว เป็นเขตเลือกตั้งเดียวกัน

6. เขตเลือกตั้ง มีจำนวน 9 เขตเลือกตั้ง ดังนี้

6.1 เขตเลือกตั้งที่ 1 จำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา ที่จะมีการเลือกตั้ง จำนวน 1 คน พื้นที่ที่อยู่ในเขตเลือกตั้ง ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านช่อระกา ตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม

6.2 เขตเลือกตั้งที่ 2 จำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา ที่จะมีการเลือกตั้ง จำนวน 1 คน พื้นที่ที่อยู่ในเขตเลือกตั้ง ได้แก่ หมู่ที่ 2 บ้านม่วง ตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม

6.3 เขตเลือกตั้งที่ 3 จำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา ที่จะมีการเลือกตั้ง จำนวน 1 คน พื้นที่ที่อยู่ในเขตเลือกตั้ง ได้แก่ หมู่ที่ 3 บ้านขามเวียน ตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม

6.4 เขตเลือกตั้งที่ 4 จำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา ที่จะมีการเลือกตั้ง จำนวน 1 คน พื้นที่ที่อยู่ในเขตเลือกตั้ง ได้แก่ หมู่ที่ 4 บ้านโนนเพ็ด ตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม

6.5 เขตเลือกตั้งที่ 5 จำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา ที่จะมีการเลือกตั้ง จำนวน 1 คน พื้นที่ที่อยู่ในเขตเลือกตั้ง ได้แก่ หมู่ที่ 5 บ้านดอนยาว ตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม

6.6 เขตเลือกตั้งที่ 6 จำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา ที่จะมีการเลือกตั้ง จำนวน 1 คน พื้นที่ที่อยู่ในเขตเลือกตั้ง ได้แก่ หมู่ที่ 6 บ้านหนองรัง ตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม

6.7 เขตเลือกตั้งที่ 7 จำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา ที่จะมีการเลือกตั้ง จำนวน 1 คน พื้นที่ที่อยู่ในเขตเลือกตั้ง ได้แก่ หมู่ที่ 7 บ้านช่อบูรพา ตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม

6.8 เขตเลือกตั้งที่ 8 จำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา ที่จะมีการเลือกตั้ง จำนวน 1 คน พื้นที่ที่อยู่ในเขตเลือกตั้ง ได้แก่ หมู่ที่ 8 บ้านช่อพัฒนา ตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม

6.9 เขตเลือกตั้งที่ 9 จำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา ที่จะมีการเลือกตั้ง จำนวน 1 คน พื้นที่ที่อยู่ในเขตเลือกตั้ง ได้แก่ หมู่ที่ 9 บ้านโนนสมบูรณ์ ตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม

7. หลักฐานการสมัครรับเลือกตั้ง ประกอบด้วย

7.1 บัตรประจำตัวประชาชน แต่ถ้าผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นบุคคลซึ่งไม่ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชนตามกฎหมาย ให้ใช้บัตรประจำตัวหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการที่มีรูปถ่าย และมีหมายเลขประจำตัวประชาชนสามารถแสดงตนได้พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ

7.2 สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ

7.3 ใบรับรองแพทย์

7.4 ค่าธรรมเนียมการสมัคร จำนวน 1,000 บาท

7.5 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก หรือรูปภาพที่พิมพ์ชัดเจนเหมือนรูปถ่ายของตนเอง ขนาดกว้างประมาณ 8.5 เซนติเมตร ยาวประมาณ 13.5 เซนติเมตร จำนวน 7 รูป

7.6 หลักฐานการศึกษา (ถ้ามี)

7.7 หลักฐานแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเป็นเวลาติดต่อกัน 3 ปี นับถึงปีที่สมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัคร เว้นแต่เป็นผู้ไม่ได้เสียภาษีเงินได้ ให้ทำหนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษีพร้อมทั้งสาเหตุแห่งการไม่ได้เสียภาษี

7.8 หลักฐานอื่นๆ ที่จำเป็น เช่น เอกสารใบเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล สูติบัตร หลักฐานหรือใบรับรองแสดงการเกิด ถิ่นที่อยู่ พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ เป็นต้น

ผู้ใดมีคุณสมบัติและไม่เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิในการสมัครรับเลือกตั้ง ตามที่กฎหมายกำหนด ประสงค์จะสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตามวัน เวลา สถานที่ และหลักฐานการสมัครตามที่กำหนดในข้อ 2 ข้อ 3 และข้อ 7 ทั้งนี้ จะสมัครรับเลือกตั้งได้เพียงหนึ่งเขตเลือกตั้งเท่านั้น

ประกาศ ณ วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2564

2022-04-05
2022-04-05
2022-04-05
2022-03-31
2022-03-31
2022-03-29
2022-03-25
2022-03-24
2022-03-24
2022-03-22