องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th
 
 
 


ประกาศจำนวนประกาศและแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง หลักเกณฑ์ วิธีการปิดประกาศ และติดแผ่นป้ายหาเสียงเลือกตั้ง และสถานที่ปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการ หาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั


ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา เรื่อง จำนวนประกาศและแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง หลักเกณฑ์ วิธีการปิดประกาศ และติดแผ่นป้ายหาเสียงเลือกตั้ง และสถานที่ปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการ หาเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

1. จำนวนประกาศเกี่ยวกับการออกเสียงเลือกตั้ง และแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

     1.1 ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา

           (1) จำนวนประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง ขนาดความกว้างไม่เกิน 30 เซนติเมตร และมีขนาดความยาวไม่เกิน 42 เซนติเมตร จำนวน 45 แผ่น (ไม่เกินห้าเท่าของจำนวนหน่วยเลือกตั้ง)

           (2) จำนวนแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง ขนาดความกว้างไม่เกิน 130 เซนติเมตร และมีขนาดความยาวไม่เกิน 245 เซนติเมตร จำนวน 27 แผ่น (ไม่เกินสามเท่าของจำนวนหน่วยเลือกตั้ง)

     1.2 ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา

           (1) จำนวนประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง ขนาดความกว้างไม่เกิน 30 เซนติเมตร และมีขนาดความยาวไม่เกิน 42 เซนติเมตร จำนวน 5 แผ่น (ไม่เกินห้าเท่าของจำนวนหน่วยเลือกตั้ง)

           (2) จำนวนแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง ขนาดความกว้างไม่เกิน 130 เซนติเมตร และมีขนาดความยาวไม่เกิน 245 เซนติเมตร จำนวน 3 แผ่น (ไม่เกินสามเท่าของจำนวนหน่วยเลือกตั้ง)

2. หลักเกณฑ์วิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายหาเสียงและสถานที่ปิดประกาศและแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง

    (1) คำนึงถึงความเหมาะสม ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความสะอาด ความปลอดภัย ความมั่นคงแข็งแรงมีทัศนียภาพและทัศนวิสัยที่ดีไม่เกิดอันตรายแก่ประชาชนหรือต่อยานพาหนะ รวมทั้งไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของประเทศ หรือ ประชาชน และจะต้องไม่เป็นการกีดขวางทางสัญจร และการจราจร

   (2) บริเวณและสถานที่ที่ไม่อนุญาตให้ที่ปิดประกาศแผ่นประกาศหรือติดแผ่นป้ายของผู้สมัคร ได้แก่ เกาะกลางถนน รวมทั้งส่วนประกอบของสะพาน รั้วและแผงเหล็กริมถนน ป้ายจราจรและสัญญาณไฟจราจร ป้ายประกาศของทางราชการ รั้ว หรือกำแพง ผนัง อาคาร ต้นไม้ ศาลาที่พักผู้โดยสาร ตู้โทรศัพท์ เสาไฟฟ้า และบรรดาที่เป็นทรัพย์สินของทางราชการ (เว้นแต่ได้รับอนุญาต)

3. สถานที่ปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง

    3.1 ปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง(ขนาดกว้างไม่เกิน 30 ซม. และมีขนาดความยาวไม่เกิน 42 ซม.)

         1. ศาลาประชาคม หมู่ที่ 1 บ้านช่อระกา ตำบลช่อระกา

         2. ศาลาประชาคม หมู่ที่ 2 บ้านม่วง ตำบลช่อระกา

         3. ศาลาประชาคม หมู่ที่ 4 บ้านขามเวียน ตำบลช่อระกา

         4. ศาลาประชาคม หมู่ที่ 4 บ้านโนนเพ็ด ตำบลช่อระกา

         5. ศาลาวัดบ้านดอนยาว หมู่ที่ 5 บ้านดอนยาว ตำบลช่อระกา

         6. ศาลาประชาคม หมู่ที่ 6 บ้านหนองรัง ตำบลช่อระกา

         7. ศาลาประชาคม หมู่ที่ 7 บ้านช่อบูรพา ตำบลช่อระกา

         8. ศาลาประชาคม หมู่ที่ 8 บ้านช่อพัฒนา ตำบลช่อระกา

         9. ศาลาวัดบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 9 บ้านโนนสมบูรณ์ ตำบลช่อระกา

     3.2 แผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง (ขนาดกว้างไม่เกิน 130 ซม. และมีขนาดความยาวไม่เกิน 245 ซม.)

          1. บ้านช่อระกา หมู่ที่ 1 จุดติดตั้งป้าย คือ บริเวณริมถนน ช่วงแยกบ้านนางครอบ กาญจนกิ่ง ถึงสามแยกนางเปรียว กกกลาง

          2. บ้านม่วง หมู่ที่ 2 จุดติดตั้งป้าย คือ ริมถนนฝั่งบึงบ้านม่วง ถึงวัดบ้านม่วง

          3. บ้านขามเวียน หมู่ที่ 3 จุดติดตั้งป้าย คือ ริมถนนสายตะโก - ช่อระกา ข้างสนามกีฬาประจำหมู่บ้าน ถึงบ้านนายสุทน ขอต่อกลาง

          4. บ้านโนนเพ็ด หมู่ที่ 4 จุดติดตั้งป้าย คือ สามแยกโรงเรียนโนนเพ็ด - ศาลปู่ตา

          5. บ้านดอนยาว หมู่ที่ 5 จุดติดตั้งป้าย คือ สามแยกทางเข้าหมู่บ้านสุดเขตรั้ววัดบ้านดอนยาว

          6. บ้านหนองรัง หมู่ที่ 6 จุดติดตั้งป้าย คือ บริเวณสามแยกกลางหมู่บ้านใกล้ศาลาประชาคมบ้านหนองรัง ถึงป้ายหมู่บ้าน

          7. บ้านช่อบูรพา หมู่ที่ 7 จุดติดตั้งป้าย คือ ริมถนนสายช่อระกา - ตาเนิน ช่วงสามแยกเข้าหมู่บ้านถึงวัดช่อระกาวราราม

          8. บ้านช่อพัฒนา หมู่ที่ 8 จุดติดตั้งป้าย คือริมถนนจากบ้านนางสำรวม กาญจนพิมาย ถึงศาลาประชาคมหมู่บ้าน

          9. บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 9 จุดติดตั้งป้าย คือ บริเวณข้างที่พักสงฆ์บ้านโนนสมบูรณ์ ถึงสามแยกถนนสายโนนสมบูรณ์ - โรงเรียนขามเวียน

4. เมื่อเสร็จสิ้นการเลือกตั้ง ผู้สมัครจะต้องดำเนินการจัดเก็บหรือรื้อถอนแผ่นประกาศหรือแผ่นป้ายโฆษณาหาเสียงเลือกตั้งออกให้หมดภายใน 3 วัน หากเห็นเป็นการสมควรเพื่อความสะดวกและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง เจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง อาจดำเนินการจัดเก็บหรือรื้อถอนแผ่นประกาศหรือแผ่นป้ายโฆษณาหาเสียงออกไปก่อนระยะเวลาที่กำหนดไว้ข้างต้น

2022-04-05
2022-04-05
2022-04-05
2022-03-31
2022-03-31
2022-03-29
2022-03-25
2022-03-24
2022-03-24
2022-03-22