องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th
 
 
 


โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องกฎหมายและสิทธิสวัสดิการของผู้พิการและผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


วันที่ 31 มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา จัดอบรมโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องกฎหมายและสิทธิสวัสดิการของผู้พิการและผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา เพื่อให้ผู้พิการและผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและสิทธิสวัสดิการของตนเอง โดยวิทยากรจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา

2022-06-09
2022-06-07
2022-06-06
2022-06-04
2022-06-03
2022-05-26
2022-05-25
2022-05-19
2022-05-12
2022-04-18