องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th

 
 
 


โครงการให้ความรู้สิทธิและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสตรี เด็กและเยาวชน ป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและสตรี และผู้ประสบความรุนแรงในครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกาได้จัดอบรมให้ความรู้เรื่องสิทธิและกฎหมายที่เกี่ยวข้องตามโครงการให้ความรู้สิทธิและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสตรี เด็กและเยาวชน ป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและสตรี และผู้ประสบความรุนแรงในครอบครัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา โดยวิทยากรจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา

2022-07-22
2022-07-21
2022-07-20
2022-07-12
2022-07-11
2022-06-28
2022-06-27
2022-06-23
2022-06-21
2022-06-09