องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th

 
 
 


โครงการส่งเสริมสุขภาพและนันทนาการให้กับผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


วันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกาได้จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพและนันทนาการให้กับผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา เพื่อเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายให้กลุ่มผู้สูงอายุ ทำให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง โดยวิทยากรจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา

2022-07-22
2022-07-21
2022-07-20
2022-07-12
2022-07-11
2022-06-28
2022-06-27
2022-06-23
2022-06-21
2022-06-09