องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2556

คณะผู้บริหาร


นายสมบัติ เขตจัตุรัส
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.085-7690357


นายสมศักดิ์  โพธิ์นอก
นายจักรเพชร  ก่องนอก
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.065-3230049
โทร.083-5360849

นายจรูญ  ปานสันเทียะ
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.098-1728418