องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2556

หัวหน้าส่วนราชการ

นางสาวปิยาภรณ์  ศรีเกาะ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
นายมนูญ ประจิตร์ 
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
   
 น.ส.ชนัดดา หาญนอก  นายลวง ทองสันเทียะ
หัวหน้าสำนักปลัด
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายสมบูรณ์ อินทจันทร์ นางจิตรรัตน์ดา  ขลังวิเชียร
ผู้อำนวยการกองช่าง นวช.ศึกษาฯ ชำนาญการ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
 
นายสัญญา กองขุนทด
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการและสังคม