องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2556

สำนักปลัด

น.ส.ชนัดดา หาญนอก
หัวหน้าสำนักปลัด

น.ส.ณัฏฐ์นรี ม่วงศิลา นางพิลาวัลย์ ทองสาย นายสมพร แสงนาง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ นักทรัพยากรบุคคล นิติกรปฏิบัติการ


-ว่าง-

นางแสงเดือน อินมะดัน
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

-ว่าง-
นายสมควร ก่องนอก
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
พนักงานขับรถยนต์