องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2556

กองช่าง

 
นายมนูญ ประจิตร์ 
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน ผุ้อำนวยการกองช่าง

 
 
นายสมพร  โมรานอก
 นายช่างโยธาชำนาญงาน
 
 
  น.ส.ประภัสสร จันทเขต
 
  ผู้ช่วยนายช่างโยธา
 
นางสาวศิริวรรณ สัญจร

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ