องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2556

กองการศึกษาฯ

นางจิตรรัตน์ดา  ขลังวิเชียร
นวช.ศึกษาฯชำนาญการ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
นางจิตรรัตน์ดา ขลังวิเชียร
นวช.ศึกษาฯชำนาญการ
นางจงกล ไอยะไกษร นางรวยรินทร์ ขันทอง นางลำพึง อุ่นศรี
ครู ครู ครู
นางสาคร กิ่งนอก นางอนงษนาฎ ข้องนอก นางวันเพ็ญ เคล้าเคลือ
พนักงานจ้างตามภารกิจ
(ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก)
พนักงานจ้างตามภารกิจ
(ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก)
พนักงานจ้างตามภารกิจ
 (ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก)