องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2556

วิสัยทัศน์ - พันธกิจ

วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา
 

 
ชุมชนน่าอยู่  คนมีคุณภาพ  แบบมีส่วนร่วม  ในการบริหารจัดการ