องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2556

สภาพทางเศรษฐกิจ

ระบบเศรษฐกิจ

1 การเกษตร   

ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ร้อยละ 70 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ  ได้แก่  ข้าว  มันสำปะหลัง  อ้อย  ดังนี้

-  อาชีพเกษตรกรรม    ร้อยละ      70 ของจำนวนประชากรทั้งหมด        

-  อาชีพเลี้ยงสัตว์        ร้อยละ      13 ของจำนวนประชากรทั้งหมด     

-  อาชีพรับจ้าง           ร้อยละ       8  ของจำนวนประชากรทั้งหมด     

-  อาชีพค้าขาย           ร้อยละ       9  ของจำนวนประชากรทั้งหมด     

2 การประมง

                    (ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลไม่มีการประมง)

3 การปศุศัตว์

-  เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น  การเลี้ยงไก่  เป็ด  โค  สุกร  กระบือ 

4 การบริการ

ร้านอาหาร                3        แห่ง

โรงภาพยนตร์             -         แห่ง

สถานีขนส่ง               -         แห่ง

ร้านเกมส์                  1        แห่ง

5 การท่องเที่ยว

                    ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลไม่มีแหล่งท่องเที่ยว  แต่ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นในชุมชน  เช่น  การจัดงานประเพณีต่างๆ  การจัดสร้างสวนสาธารณะสำหรับใช้พักผ่อนหย่อนใจ 

6 อุตสาหกรรม

-  จำนวนกิจการอุตสาหกรรมขนาดเล็ก (โรงสีขนาดเล็ก)   จำนวน   5   แห่ง

7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ

การพาณิชย์

ธนาคาร                  -         แห่ง    สถานีบริการน้ำมัน       2        แห่ง

บริษัท                     -         แห่ง    ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า  -  แห่ง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด       -         แห่ง    ตลาดสด                  1        แห่ง

ร้านค้าต่างๆ              35      แห่ง    โรงฆ่าสัตว์                 -         แห่ง

กลุ่มอาชีพ

มีกลุ่มอาชีพ  จำนวน  3  กลุ่ม

                             1. กลุ่มผลิตปุ๋ย

                             2. กลุ่มทอผ้า

                             3. กลุ่มแปรรูปจากกก

8 แรงงาน

                    จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ประชากรที่มีอายุ  15 60  ปี อยู่ในกำลังแรงงาน ร้อยละ  95  เมื่อเทียบกับอัตราส่วนกับจังหวัด ร้อยละ  73.99  ซึ่งสูงกว่ามาก  แต่ค่าแรงในพื้นที่ต่ำกว่าระดับจังหวัด  โดยเฉพาะแรงงานด้านการเกษตร  ประชากรอายุระหว่าง  25 50 ปี บางส่วน ไปรับจ้างทำงานนอกพื้นที่  รวมทั้งแรงงานที่ไปทำงานต่างประเทศ  ปัญหาที่พบคือ ประชากรต้องไปทำงานนอกพื้นที่ในเมืองที่มีโรงงานอุตสาหกรรม  บริษัท  ห้างร้านใหญ่ๆ  เพราะในพื้นที่ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจ้างแรงงานเยอะ เพราะพื้นที่ส่วนมากเป็นที่อยู่อาศัย  ปัญหานี้ยังไม่สามารถแก้ไขได้