องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th

 
 
 


การยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานด้วยความวิริยะอุตสาหะและซื่อสัตย์สุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567


งค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา ได้จัดทำโครงการเชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานด้วยความวิริยะอุตสาหะ และซื่อสัตย์สุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการยกย่องเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา บุคคลที่ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานด้วยความวิริยะอุตสาหะ และซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติราชการ เป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติราชการเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับพนักงานส่วนตำบล เป็นเกียรติและศักดิ์ศรีให้แก่ตนเองและครอบครัว เป็นการส่งเสริมคุณธรรมของข้าราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา บุคลากรที่ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานด้วยความวิริยะอุตสาหะ และซื่อสัตย์สุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศบุคคลที่บุคลากรที่ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานด้วยความวิริยะอุตสาหะ และซื่อสัตย์สุจริต ได้แก่ นางรวยรินทร์ ขันทอง ตำแหน่ง ครู

2024-04-04
2024-02-28
2024-02-19
2024-02-19
2024-02-19
2024-02-13
2024-02-08
2024-02-06
2024-01-24
2024-01-13