องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th

 
 
คู่มือการปฎิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 38 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือปฏิบัติงานด้านสารบรรณ [ 7 เม.ย. 2566 ]35
2 คู่มือคำสั่งด้านบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 7 เม.ย. 2566 ]12
3 คู่มือปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 7 เม.ย. 2566 ]23
4 คู่มือการยืม-การคืน ทรัพย์สินของทางราชการ [ 30 ก.ย. 2565 ]46
5 คู่มือการปฏิบัติงานกองช่าง [ 1 ก.ย. 2565 ]25
6 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา [ 6 ต.ค. 2564 ]162
7 คู่มือการปฎิบัติงาน กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา [ 1 ต.ค. 2564 ]116
8 คู่มือการปฏิบัติงาน การรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 1 ต.ค. 2564 ]121
9 คู่มือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพยืสินของราชการ (กรณีการยืมใช้พัสดุ) [ 1 ต.ค. 2564 ]115
10 คู่มือปฏิบัติงานการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา [ 31 มี.ค. 2564 ]121
11 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานกองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา [ 31 มี.ค. 2564 ]118
12 ขั้นตอนการขอจดทะเบียนคนพิการ [ 31 มี.ค. 2564 ]126
13 ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนคนพิการ [ 31 มี.ค. 2564 ]162
14 ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเด็กแรกเกิด [ 31 มี.ค. 2564 ]122
15 ขั้นตอนการยื่นคำขอรับเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพตามประเพณี [ 31 มี.ค. 2564 ]116
16 ขั้นตอนการลงทะเบียนผู้สูงอายุ [ 31 มี.ค. 2564 ]130
17 คู่มือปฏิบัติงานกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา [ 31 มี.ค. 2564 ]168
18 ขั้นตอนการปฏิบัติงานเรื่องการติดตั้งระบบไฟฟ้า [ 31 มี.ค. 2564 ]156
19 ขั้นตอนการปฏิบัติงานระบบไฟฟ้า เรื่อง การซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้า [ 31 มี.ค. 2564 ]120
20 แผนผังการปรับลดขั้นตอนการดำเนินงานบริการไฟฟ้าสำธารณะ (ฉบับปรับปรุงล่าสุด) [ 31 มี.ค. 2564 ]116
 
หน้า 1|2