องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th

 
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 91 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ ก.อบต.จ.นม. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2566 [ 10 มี.ค. 2566 ]2
2 ประกาศ ก.อบต.จ.นม. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2566 [ 20 ก.พ. 2566 ]2
3 มาตรฐานกำหนดตำแหน่งและกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องเกื้อกูล(เพิ่มเติม) [ 14 ก.พ. 2566 ]2
4 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งพนักงานจ้างในสถานศึกษา (โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 20 ม.ค. 2566 ]2
5 ประกาศ เรื่องมาตรการดำเนินการทางวินัยและการเสริมสร้างขวัญกำลังใจ [ 3 ต.ค. 2565 ]34
6 ประกาศ เรื่องมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 3 ต.ค. 2565 ]33
7 ประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร [ 3 ต.ค. 2565 ]39
8 ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ [ 3 ต.ค. 2565 ]6
9 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 3 ต.ค. 2565 ]5
10 ประกาศหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 3 ต.ค. 2565 ]5
11 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 30 ก.ย. 2565 ]5
12 รายงานผลการดำเนินงานแผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 30 ก.ย. 2565 ]5
13 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 30 ก.ย. 2565 ]5
14 รายผลการดำเนินงานตามนโยบาย กลยุทธ์ การบริหารละพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) [ 7 เม.ย. 2565 ]112
15 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 31 มี.ค. 2565 ]125
16 แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการกองหรือหัวหน้าส่วนราชการ [ 30 ธ.ค. 2564 ]100
17 แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล [ 30 ธ.ค. 2564 ]93
18 รายผลการดำเนินงานตามนโยบาย กลยุทธ์ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 29 ต.ค. 2564 ]116
19 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 4 ต.ค. 2564 ]112
20 ประกาศหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 4 ต.ค. 2564 ]111
 
หน้า 1|2|3|4|5