องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th

 
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 81 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 การมอบหมายเป็นผู้รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล [ 6 ต.ค. 2563 ]94
22 การมอบหมายเป็นผู้รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองหรือหัวหน้าส่วนราชการ [ 6 ต.ค. 2563 ]84
23 นโยบาย กลยุทธ์ การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุุคคล ขององค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา [ 5 ต.ค. 2563 ]105
24 มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง [ 5 ต.ค. 2563 ]124
25 แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล [ 5 ต.ค. 2563 ]97
26 นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี [ 5 ต.ค. 2563 ]92
27 ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา [ 5 ต.ค. 2563 ]98
28 ประกาศการกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม [ 5 ต.ค. 2563 ]126
29 ประกาศมาตรการดำเนินการทางวินัยและการเสริมสร้างขวัญกำลังใจ [ 2 ต.ค. 2563 ]96
30 ประกาศหลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร [ 2 ต.ค. 2563 ]97
31 รายงานผลการดำเนินงานแผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา [ 2 ต.ค. 2563 ]94
32 ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 1 ต.ค. 2563 ]113
33 ประกาศเจตนารมณ์องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา เป็นหน่วยงานในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น [ 1 ต.ค. 2563 ]92
34 แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ [ 1 ต.ค. 2563 ]85
35 นโยบายมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา [ 1 ต.ค. 2563 ]95
36 นโยบายบริหารความเสี่ยงโดยดำเนินการตามมาตรการควบคุมภายใน [ 1 ต.ค. 2563 ]92
37 แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ [ 1 ต.ค. 2563 ]92
38 แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ [ 1 ต.ค. 2563 ]129
39 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ [ 1 ต.ค. 2563 ]100
40 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล [ 30 ก.ย. 2563 ]94
 
|1หน้า 2|3|4|5