องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา : www.chaoraka.go.th

 
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 81 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 บัญชีแสดงจัดคนลงสู่ตำแหน่งและการกำหนดเลขที่ตำแหน่งในส่วนราชการ [ 30 ก.ย. 2563 ]92
42 ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น [ 30 ก.ย. 2563 ]93
43 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง [ 30 ก.ย. 2563 ]129
44 ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 [ 29 ก.ย. 2563 ]119
45 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล [ 31 มี.ค. 2563 ]121
46 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ [ 31 มี.ค. 2563 ]92
47 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา รอบการประเมิน ครั้งที่ ๒ ครึ่งปีหลัง [ 31 มี.ค. 2563 ]95
48 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง [ 31 มี.ค. 2563 ]101
49 ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2562 [ 2 มี.ค. 2563 ]115
50 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร พ.ศ. 2563 [ 6 ม.ค. 2563 ]96
51 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการอบต.ช่อระกา ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 6 ม.ค. 2563 ]119
52 ประมวลจริยธรรมข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ฝ่ายสภาท้องถิ่น อบต.ช่อระกา พ.ศ. 2563 [ 6 ม.ค. 2563 ]2
53 ประกาศ นโยบาย กลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา [ 1 ต.ค. 2562 ]96
54 แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 1 ต.ค. 2562 ]93
55 ประกาศ ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา [ 1 ต.ค. 2562 ]113
56 ประกาศ แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ขององค์การบริหารส่วนตำบลช่อระกา อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา [ 1 ต.ค. 2562 ]91
57 ประกาศ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 1 ต.ค. 2562 ]95
58 ประกาศการกำหนดจำนวนครั้งของการลาและการมาทำงานสายของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 1 ต.ค. 2562 ]122
59 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 30 ก.ย. 2562 ]95
60 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล [ 30 ก.ย. 2562 ]90
 
|1|2หน้า 3|4|5